White Campion (Silene latifolia) (3)

White Campion (Silene latifolia) (3)