White Campion (Silene latifolia) (1)

White Campion (Silene latifolia) (1)