White Campion (Silene latifolia) (2)

White Campion (Silene latifolia) (2)